23.08.2013 00:00
Главна служба зе ревизију јавног сектора Републике Српске изразила је мишљење са резервом на Консолидовани годишњи финансијски извјештај за кориснике буџета Републике Српске за 2012. годину.

Кључни разлози за квалификовано мишљење односе се на стварање обавеза изнад законом одобреног буџета за 2012. годину од око 85 милиона КМ, због чега је стварно извршење републичког буџета било веће за 4,7 одсто од ребалансом одобрених средстава, саопштено је из Главне службе за ревизију.

Ово, као и чињеница да за покриће обавеза створених у 2011. години у износу од 16,7 милиона КМ, за чије покриће буџетска средства нису обезбијеђена ни у буџету за 2012. годину, доводи до закључка да је укупна буџетска потрошња, закључно са 2012. годином, за више од 100 милиона КМ премашила укупно расположива средства.

То у значајној мјери негативно утиче и на извршење буџетских обавеза у току 2013. године.

Према ревизорским налазима, јавне набавке у току 2012. године, најмање у износу од 16 милиона КМ, нису проведене у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.

Поједини буџетски корисници запошљавали су државне службенике и намјештенике на начин који у потпуности није усклађен са одредбама Закона о државним службеницима и Закона о раду, наводи се у саопштењу.

Идентификовани су и случајеви исплаћивања накнада државним службеницима за посебне резултате у раду, најмање у износу од 117.000 КМ, супротно и правилима из Закона о платама у органима управе Републике Српске.

Главна служба наводи да попис имовине и обавеза на дан 31. децембра 2012. године није у потпуности проведен у складу са важећом регулативом, док евиденције пословних промјена у потпуности нису вршене према одредбама Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за кориснике прихода буџета Републике, општина, градова и фондова.

Утврђивање права, као и исплата буџетских средстава по основу грантова и субвенција дјелимично су вршени супротно одредбама Закона о извршењу буџета за претходну годину, на шта је указала и недавно окончана ревизија учинка о теми “Управљање грантовима”.

Намјенско трошење буџетских средстава, исплаћених по основу субвенција и грантова, није у потпуности документовано и оправдано од корисника тих средстава, наводе у Главној служби за ревизију.

Ревизијом Консолидованог годишњег финансијског извјештаја утврђени су и одређени пропусти у функционисању система интерних контрола, као и погрешна класификација расхода периода, погрешно вредновање и билансирање појединих позиција финансијске и нефинансијске имовине и непровођење дијела ревизорских препорука датих током претходне финансијске ревизије.

Извјештај о ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за 2012. годину упућен је посланицима Народне скупштине Републике Српске на разматрање на неком од редовних јесењих засједања.

Анкета

Тестирање анкете на сајту Српске демократске странке?

Create AccountLog In Your Account